2023.12.23

Flyhistorisk Museum Sola er her for tiden et pågående og stort byggeprosjekt. I tillegg skal det i vår gamle utstillings hall gjøres en større omgruppering av flyene som vi har utstilt. Det høye aktivitetsnivået fører til et stort behov for frivillig innsats fra museets medlemmer. Dette påvirker også mengden av det arbeidet vi er i stand til å utføre på Heinkel He 115 prosjektet.

Likevel har Egil Thomsen i løpet av høsten rukket å lage et nytt pilotsete. Da flyet ble hevet i 2012, var fortsatt mye av det utstyret som trengtes for å kunne justere pilotens sittehøyde fortsatt intakt. I tillegg var den armerte platen bak og under setet i god stand. Selve pilot setet, med tilhørende ramme laget av aluminiums rør, var derimot helt borte.     

Armeringsplate og tilbehør for høydejustering av sete slik dette ble funnet ved heving av flyet i 2012
Armeringsplate og tilbehør for høydejustering av setet slik dette ble funnet i da flyet ble hevet i 2012

Egil har rekonstruert rørrammen og deretter laget ny selve setepannen. Denne er poppet fast til rør rammen. Resultatet er blitt meget bra. Til å kunne heve og senke sittehøyden var sete arrangementet utstyrt med ett eget hydraulikk system. En håndpumpe var montert på siden av setet. Hydraulikk pumpen og noen av ventilene som har stått i systemet er fortsatt i god stand. Egil arbeider nå med å ferdig stille og montere sammen hele dette systemet. Vi er enda ikke klar til å kunne tilbake montere sete arrangementet i cockpit igjen. Dette vil derfor for en periode bli utstilt i museets utstilling.

Egil Thomsen har laget ny rørramme og setepanne til erstatning for pilotsetet som var helt ødelagt
Det nye pilotsetet. Det originale sete var helt ødelagt etter å ha ligget 70 år på fjordbunnen.
Pilotens sete. Museets Arado 96 kan ses i bakgrunnen.
Egil har overhalt mekanismen som ble brukt til å låse pilotens sete høyde.
Hydraulikk pumpen som var en del av systemet til å kunne heve og senke pilotens sitte høyde
Noe av utstyr som inngår i systemet for å kunne heve og senke pilotens sitte høyde.
Prøve montering av noe av anlegget som ble brukt til å høyde justere pilotens sete.

Vi vil utover vinteren arbeide videre med å tilbake montere utstyr i cockpit og Kanzel. Dette er utstyr som vi tidligere har tatt ut ifra seksjonene for å kunne konservere dette

Senterseksjonen har korrosjonsskader i samtlige 8 vinge fester med tilhørende struktur. Det samme gjelder for alle de fire flottør festene. For å kunne arbeide med disse skadene må senterseksjonen plasseres opp i en «krybbe». I tillegg til «krybben» trenger vi jigger til å sikre at vi klarer å tilbake montert vingefestene i riktig posisjon. Riksantikvaren har gitt oss økonomisk støtte til å kunne bygge jigg med tilhørende «krybbe». Arbeidet med å bygge disse er nå godt i gang. Vi planlegger for å kunne starte arbeidet med å utbedre korrosjons skadene på senterseksjonen i løpet av 2024.

Senterseksjonen sammen med deler av den krybben som seksjonen skal settes i mens arbeidet pågår.

Museumstjenestene i Rogaland ved konservator Eirik Aarebrot har konservert flyets startbatterier for oss. Dette er to tolv volts syrebatterier som vi i 2012 fant bak i tunnelen i senterseksjonen. Batteriene var etter 70 år på fjordbunnen fortsatt i en brukbar stand. Vi har vedlagt noe av innholdet i rapportene som Eirik har laget etter at konserveringen var ferdig.         

Konservering av batterier:

«Batteriene hadde kraftige avleiringer på overflaten som minnet om rust. Det var også noen hull og gjennomrustninger i stål kassene. Batteripolene og bly kontaktene på toppen av batteriet hadde en del hvite avleiringer og korrosjon. Toppen som var laget av bek hadde en del sprekker. Alle syremålerne, som er en del av korkene, hadde brukket av og falt ned i batteriene.

Korkene ble tatt av og batteriene ble skyllet ut med varmt vann.

Stålkassene ble skrapet ren for avleiringer ved hjelp av en skalpell. Det viste seg at tilstanden var mye bedre enn først antatt. Store deler av stålplaten hadde fremdeles sin fine opprinnelige sorte overflate. Det var imidlertid noen mindre huller som medfører at batteriene er utette. Disse ble tettet med Cosmoloid 80, som er en mikrokrystallinsk voks med smeltetemperatur på 80°C. Stålplatene ble forvarmet med en varmepistol og smeltet voks ble hellet inn i hullene.

Batteripolene med tilkoblingspunkter ble renset ved at avleiringene ble slått av med en liten hammer. Battericellene ble fylt opp med Fluidfilm Liquid A som er en tynn lanolinolje.

Følgende materialer er blitt brukt i forbindelse med konserveringen:

Cosmoloid H80 (Mikrokrystallinsk voks)

Fluidfilm Liquid A (Tynn lanolinolje)

Loctite Repair Extreme ( Lim brukt på korker og syremålerrør )»

Startbatteri før konservering
Start batteri etter konservering
Et av to startbatterier etter konservering
Et av startbatteriene etter konservering hos Museums Spesialistene.

2023.06.12

Det er igjen tid for sommer og ferie. Det vil likevel bli jobbet litt med cockpit seksjonen i månedene som kommer. Da flyet ble hevet var flygerens sete helt bort korrodert. Heldigvis var alt av oppheng, braketter, armlener, mye av hydraulikk anlegget, samt den armerte platen fortsatt intakt. Sommerens prosjekt blir å lage en ny rørramme for setet.

Vi har i vår brukt tid på å tilbake montere utstyr som tidligere er blitt tatt ut ifra cockpit og neseseksjonene. Mye av dette er mindre detaljer som kontakter og brytere som ikke viser så godt igjen i det store bildet. Utpå høst siden regner vi med å være ferdig med denne tilbake monteringen. Vi vil da permanent montere sammen cockpit og neseseksjonene igjen. Det vil da fortsatt gjenstå noen store og gjennomgående systemer som må monteres inn i disse seksjonene.

Vi har vært en tur i Ungarn for å besøke to virksomheter der som kan være aktuelle for å hjelpe oss med arbeid på senterseksjonen.

Vi har i vinter og i vår flere ganger vært ute på fjorden for å lete etter de delene som ble igjen på fjordbunnen da flyet ble hevet. Letingen viser oss at delene fortsatt ligger der nede. Utfordringen er å få dykkere med rette kvalifikasjoner til å hente opp delene for oss.

En finer kopi av setet som vi skal bygge på nytt i aluminium. På bildet er ikke panserplaten montert.

Vi har flere ganger vært ute og lett etter gjenværende deler på fjordbunnen.

2023.01.08

Arbeidet med Heinkel He 115 har i det året som gikk vært påvirket av nødvendigheten av å få ferdigstilt andre prosjekter. Dette både av hensyn til plass på verkstedet, og av behovet for å kunne flytte rundt på ting før arbeidet på museets nybygg blir startet opp.

Det har likevel hele tiden pågått et kontinuerlig arbeid på He 115. Arbeidet med å konservere deler har fortsatt i samme form som tidligere.

Vi er nå kommet så langt i dette arbeidet at vi nå vil flytte fokus fra å konservere komponenter fra Kanzel og cockpit, til å tilbake montere disse delene i flyet. I første omgang vil vi prioritere deler som er tatt ut ifra Kanzel. Etter hvert som vi nå får mer plass rundt oss på verkstedet, vil vi også montere sammen igjen Kanzel og cockpit seksjonene.

Da flyet ble hevet i 2012 var den store kassetten, hvor i det var lagret 5 stk. M.G. 15 brillemagasiner, helt ødelagt. Heldigvis har vi bilder av de restene som var igjen av kassetten. Vi har også tre svarthvite bilder som viser deler av dette magasinet. Vi har også hatt nytte av en oversiktstegning som bl.a. viser denne kassetten. Etter mye godt tankearbeid, samt godt håndverk har vi nå igjen en kopi av en slik kassett. Denne er bygd på verkstedet og består også av noen gjenværende deler fra den originale kassetten. Den vil nå bli montert inn i Kanzel.

Heinkel He 115 prosjektet nærmer seg tiden for når vil trenge en ferdig renovert senterseksjon for å komme videre med prosjektet. Senterseksjonen er en stor og kompleks konstruksjon. Heldigvis har den ikke store skader etter oppholdet på fjordbunnen. Likevel er det korrosjonsskader som må utbedres. Det er også kompliserte sammenføyninger hvor i det er naglet i hop både stål og aluminium. Disse må åpnes både for rengjøring og for å forebygge videre korrosjon.

Senterseksjonen er flyets nav. På denne er alle flyets hoveddeler påhengt. Derfor må vi være sikre på vi ikke på et senere tidspunkt må demontere denne for å utbedre korrosjon. Vi skal nå vurdere flere løsninger for hvem som skal, og hvor arbeidet med senterseksjonen skal, utføres.  Her er det tre hovedalternativer, enten å gjøre alt arbeidet, selv, gjøre arbeidet selv med hjelp av andre, eller å sette arbeidet ut til en ekstern kommersiell aktør.

Det har blitt arbeidet mye i vinter med å kartlegge hvordan senterseksjonen i detalj er bygget. Videre har vi skaffet oss et detaljert overblikk over hva som er nødvendig å gjøre av arbeid på seksjonen. Arbeidsomfanget er blitt brutt ned til mange forskjellige jobbpakker med tilhørende beskrivelse og foto dokumentasjon.

Før museets byggearbeider starter opp må vi skjære ut for tilgang gjennom betongveggene i hallen hvor senterseksjonen nå er lagret. Dette for å kunne kjøre senterseksjonen ut av lagerhallen.

Egil Thomsen i arbeid med kassett for M.G. 15 brillemagasiner
Siegfrid Hernes og Egil Thomsen klinker forsterkninger på utsiden av kassett for M.G 15 brillemagasiner
Kassett for lagring av M.G. 15 brillemagasiner prøvemontert i Kanzel
Kassetten for M.G 15 brille magasinene 3. juni 2012
Senterseksjonen, det er arbeidet mye i vinter med å kartlegge behov for utbedring av korrosjonsskader

2022.06.14

Vi har i det siste arbeidet mest med å klargjøre for å flytte senterseksjonen ut ifra betonghallen og inn på verkstedet. Dette fordi vi skal begynne på arbeidet med å utbedre lokale korrosjonsskader i senterseksjonen. Disse skadene er i hovedsak lokalisert til områdene innenfor vinge, flottør og motorfester. Dette vil bli et tidkrevende arbeid. Er vi heldige slipper vi å måtte gjøre andre og mer inngripende arbeider på senterseksjonen. Ultralyd undersøkelser, som IKM Inspection AS har gjort for, oss viser at det heldigvis er lite korrosjon på de mest kompliserte delene av bærestrukturen i senterseksjonen.

Senterseksjonen vil ta opp mye plass inne på verkstedet. For å få frigjort denne plassen, har det blitt prioritert å arbeide med Caproni neseseksjon. Dette siste har selvsagt fått noen følger for fremdriften i arbeidet med He 115 cockpit og neseseksjon. Den første flyttingen av senterseksjonen inne i betonghallen er nå unnagjort. Planen videre er nå er å sage ut en fem meter bred åpning i vest- veggen på betong hallen. Gjennom denne skal vi så trille senterseksjonen. Når senterseksjonen er ute av betonghallen, må vi umiddelbart lukke igjen åpningen i murveggen. Prosessen med å sage ut hullet i betongen, flytte ut senterseksjonen og så lukke igjen hullet i betongveggen må skje i løpet av en og samme dag. Dette planlegger vi å gjøre i løpet av høsten.

Senterseksjonen er blitt flyttet og står her klar for å rulles videre ut av betonghallen
Betongveggen som skal sages ut for å gi plass for utkjøring av senterseksjon

Da vi hevet flyet fant vi fremme i Kanzel deler av et måleinstrument som vi ikke forsto bruken av.  At dette var deler av en avdriftsmåler forsto vi, men vi var usikre på hvordan denne hadde vært montert i flyet. Avdriftsmåleren ble da gitt en midlertidig konservering og så lagt på lager. På styrbord side fremme i Kanzel er det en rektangulær luke. Bak denne luken fant vi rester av en magnesiums brakett og rester av en tøy mansjett. Vi forsto ikke hva denne luken og braketten var blitt brukt til. På bilder av Heinkel 115 vises denne luken, med få unntak, som stengt.

Så er vi heldige og blir kontaktet av Marc Bressan som er bosatt i Sveits. Marc Bressan har en meget solid kunnskap om og erfaring med tyske fly instrumenter. Han hadde selv restaurert og bygd opp en komplett avdriftsmåler. Marc tilbød oss å dele med oss sin omfattende kunnskap og dokumentasjon om He 115 Tribsgërete. Han sendte oss en mengde bilder som viste oss hvordan et komplett system skulle se ut og fungere.

Informasjonen vi fikk fra Marc viste oss at vi manglet veldig mye for selv å ha et komplett system for avdriftsmåling. Marc tilbød seg nå å ferdigstille og donere oss deler som han hadde til overs fra restaurering av sitt eget Tribsgërete. Med disse delene var vi nå i besittelse av et komplett system for avdriftsmåling. Avdriftsmåleren som vi fant i flyet i 2012 var bare midlertidig konservert og ikke åpnet opp for innvendig rengjøring og konservering. Marc åpnet denne for oss og gjorde en grundig innvendig konservering av måleren for. Dette anlegget for måling av avdrift, vil når det er ferdig montert i flyet vise disse godt igjen fremme i Kanzel. Vi er skylder Marc Bressan en veldig stor takk for den hjelpen har gitt prosjektet.

Dette utstyret, sammen med alt annet vi har funnet ombord, viser at det ble trengtes en meget godt utdannet besetning for at de skulle kunne betjene og dra nytte av alle flyets systemer.

Røret til avdriftsmåler systemet var det eneste som vi fant da vi i 2012 hevet flyet.

De følgende bildene har vi i hovedsak fått i fra Marc Bressan:

Denne grunnplaten som vi manglet fikk vi donert i fra Marc Bressan
Samme grunnplate ferdig lakkert
Dette er de delene som grunnplaten består av
Grunnplaten prøvemontert på styrbord side i Kanzel.
Bak den sorte luken skal det sitte en lerrets belg som røret skal stikkes ut gjennom.
Grunnplaten prøvemontert i Kanzel.
Toppen til røret manglet, denne fikk vi også donert av Marc Bressan.
Toppen til røret.
Toppen prøve montert på flyets originale rør.
Marc Bressan åpnet og konserverte røret innvendig for oss.
Fra innvendig konserverings arbeidet på røret.
Linsen ble tatt ut og rengjort.
Bilder av røret etter at Marc Bressan er ferdig med konservering og komplettering av deler som manglet.
Detalj bilder av toppen som vi fikk i gave fra Marc Bressan.
Originale deler blandet sammen med deler som vi fikk i gave.
Linsen tilbake montert etter rengjøring.

2021.01.11

Året 2020

Året 2020 ble et godt år for Heinkel 115 prosjektet hvor gjennom mange positive ting har skjedd.

Vi har gjennom flere år hatt restriksjoner for hvilken type arbeid som vi kunne gjøre på flyet. I løpet av året som har gikk har Forsvarets Museer langt på vei opphevet disse restriksjonene.

Den tidligere Heinkel 115 styringsgruppen er nedlagt. Som en erstatning for denne er det etablert en støttegruppe med medlemmer fra Venneforeningen, samt to konservatorer som er engasjert av Jærmuseet. Denne løsningen gir oss som arbeider med flyet en enkel tilgang til en meget allsidig erfaring og kompetanse.

Det også i løpet av året som har gått blitt en omforent forståelse for at det kan være nødvendig å gjøre noen inngrep på senterseksjonen. Dette gjelder i hovedsak bærebjelker, med tilhørende innfestninger for vinger og flottører. Dette har medført at det nå blir arbeidet for å finne løsninger for hvordan et slikt arbeid kan bli gjennomført. Vårt mål er fortsatt å gjøre små inngrep og konservere så mulig så mye av denne seksjonen.

Det har gjennom hele året blitt arbeidet med en rekke forskjellige delprosjekter. I de tilfeller hvor utstyr helt ødelagt integrerer vi det som måtte være igjen av det originale utstyret i det nye som bygges.

Et eksempel er arbeidet som nå er ferdig med å bygge en ny hydraulikks håndpumpe for flap og åpning av bombeluker m.m. Av den originale pumpen var det bare igjen håndtak, mekanisk overføring til stempler, stempler og endelokkene. Nevnte deler er bygget av høyverdige materialer og hadde klart seg godt nede på fjordbunnen. Hele pumpehuset og sylindrene var derimot tilnærmet helt korrodert bort.  Pumpe hus og sylindrer er nå blitt gjenoppbygd og pumpen kan nå igjen brukes til å pumpe olje. De oven for nevnte gjenværende deler er blitt integrert i den nye pumpen.  

Det er også gjennom året laget et nytt instrumentpanel til cockpit. Selv om det meste av det originale panelet var borte da flyet ble hevet, vil likevel det nye panelet bli utstyrt med originale instrumenter. Dette er instrumenter som ble funnet i flyet og som nå er blitt konservert og i noen tilfeller delvis gjenoppbygd.

Gjennom arbeidet med instrumentene har vi samtidig skaffet oss en god oversikt over hvilke instrumenter og annet tilsvarende utstyr som har vært i flyets cockpit og neseseksjon.

Et annen av de større tingene som er blitt gjort gjennom 2020 er arbeidet med å gjenoppbygge systemet for oppheng og overføringer fra siderors og tå pedalene. Også her er gjenværende originale deler blitt integrert i det nye ferdige produktet.

Det er også blitt jobbet mye med å konservere originalt elektrisk utstyr. Dette er ting som automatsikringer, brytere, rekkeklemmer og mange andre mindre elektriske komponenter. Arbeidet er et tidkrevende tålmodighetsarbeid som nå virkelig begynner å vise igjen i form av ferdig konserverte deler. Disse er enten allerede er blitt montert tilbake i flyet, eller ligger på lager klar for bruk..

Den store og omfattende kabelgaten langs babord side av cockpiten ble også ferdig tidlig i 2020

Den ytre seksjonen av den ene motorbukken manglet helt da flyet ble hevet i juni 2012. Dette fordi at den ene motoren ble berget før flyet sank i desember 1942. Den manglende seksjonen er i løpet av høsten blitt bygd ny. Samtidig har det vi har av originale braketter og annet utstyr til motorbukkene blitt tilbake montert på motorbukkene.

Foto dele arkiv og dokumentasjon er en tidskrevende oppgave som løper så lenge som prosjektet pågår. Det er også gjennom 2020 blitt jobbet mye med disse tingene.

Da flyet ble hevet i juni 2012 ble noen få mindre deler liggende igjen på funnstedet. Det ble i året som gikk gjort flere ROV dykk på havaristedet i Hafsfjord.  Selv om flyet var uvanlig komplett til sjøvrak å være, manglet også vårt fly ting som ikke lar seg oppdrive andre steder. Det er derfor sendt en ny søknad om å få heve He 115 deler fra Limingen.

2019.09.01

En ny sommer er nærmest forbi og det er igjen tid for å tenke på hvilket arbeid som må og bør gjøres på vår Heinkel He 115. Situasjonen er nå litt annerledes enn hva den var før vi avsluttet arbeidet før ferien

• Fasting blood glucoseNormal erectile process begins with sexual stimulation in cialis.

. Det pågår et omfattende og intensivt arbeid med å sluttføre museets Bf 109 prosjekt. Dette arbeidet vil for en kortere periode legge beslag på veldig mye av arealet på verkstedet. Følgelig vil det være lite areal ledig for annet arbeid . Vi må derfor i denne perioden begrense vårt arbeid til mindre deler som kan håndteres på det arealet vi for tiden har tilgjengelig.

Denne begrensningen i verksteds areal gir oss ekstra tid til å tenke gjennom hvilke alternative metoder vi har tilgjengelig til å bevare flyets originalitet over en lengst mulig periode. Det er av andre og store aktører, som arbeider for å bevare originaliteten i sjøvrak av fly, gjort mye arbeid med å utvikle metoder for å stabilisere materialene i disse vrakene. En metode de har utviklet er å gi materialene en elektrolytisk behandling. Vi vil i tiden fremover, og i samarbeid med de andre partene som er involvert i He 115 prosjektet, gjøre en ny undersøkelse av hvilke av de metodene som er utviklet som kan være aktuelle for vårt fly. Dette arbeidet vil kreve at vi gjør en lang rekke forespørsler blant de aktørene som har vært involvert i utvikling og bruk av de forskjellige metodene.

2019.03.03

Vi hadde 11 januar gleden av å ha Christian König på besøk. Cristian har tidligere skrevet tre flotte bøker om forskjellige tyske fly, deriblant om Arado 196. Han er  tillegg godt kjent som skribent i en rekke anerkjente fly tidskrifter. Foranledningen til at han nå ønsket å se nærmere på vår Heinkel He 115, er hans planer om å skrive en bok om bl.a. denne flytypen. Hans kunnskaper om tyske fly er meget imponerende og han har gitt oss ny informasjon om både deler som tilhørende flyet, og om påmalte merking som er på flyet

dyspnoea.Vacuum constriction devices (VCD) are widely available little blue pill.

. Utenpå cockpit er det et merke med tallet 87 og teksten Rotring stående rett under dette. Vi har tidligere ikke kjent til betydningen av dette. Christian har brakt på det rene for oss at tallet 87 fortalte at det skulle fylles flybensin av kvaliteten A2 eller A4. Rotring forteller at Rotring olje laget av INTAVA måtte brukes på motorene. Han arbeider har også arbeidet med å finne informasjon om hvordan flygerens sete har vært utformet. Flygerens sete er utstyrt med en armeringsplate som vi er usikre på om har stått under og bak sete, eler om platen har vært en integrert del av dette.

Siegfried arbeid jevnt og trutt videre med å konservere og så langt som mulig gjenoppbygge de instrumentene som vi i juni 2012 fant i flyet. Noen av disse er nå ferdige og klare for videre bruk i det nye utstillingsrommet vårt. Vi lærer underveis stadig nye ting om hvilke instrumenter som hav vært i bruk i flyet, og ikke minst om hvordan disse har fungert.

Da inventaret i nese og cockpitseksjonene ble demontert så vi at det manglet flere støypte konstruksjoner. Deriblant oppheng for siderors pedalene. Vi arbeider nå med å lage kopier av disse opphengene. Disse kopiene skal brukes som “plugger” i støypeformer for de delene som vi mangler. Dette er tidkrevende arbeid som vi tidligere ikke har egen erfaring med. Heldigvis mangler ikke alle delene fra pedal opphengene og noen av disse kan vi etter en del reparasjon bruke som plugg i en støypeform.

Arbeidet med Heinkel He 115 prosjektet har siden i januar 2018 vært styrt av at Forsvarsmuseet er inne i en prosess hvor de skal vurdere fremtidig eierskap for utstyr som er lånt ut på deponiavtaler. Vi har derfor fortsatt midlertidig noen restriksjoner på arbeidet med flyet.

Christian König på hans besøkt hos oss 11. januar

Merking som forteller hvilken bensin og oljekvalitet som skulle brukes på flyet.

Slik så fygerens sete ut da det ble tatt ut av flyet 3. juni 2012. Christian König forsøker å hjelpe oss med informasjon om hvordan setet har sett ut før flyet havarerte i 1942.

Ferdig gjennoppbygd Dobbel drückmesser FL 20512-2
. Instrumentet har blitt rengjort og lodding mellom kapilarrør og viser er reparert. Itillegg er visere og tallskive nytt. Instrumentet fremstår nå tilnærmert i samme stand som da flyet havarerte.

Vario ferdig overhalt. Instrumentet er blitt grundig rengjort og har fått nytt glass, visere og låsering for glass.

Nylig pbegynt kombinert amper og voltmeter FL 32502-3. Det var to av disse instrumentene i flyet. Det på bildet fant vi fremme i Kanzel, mens det andre fortsatt sto montert i telegrafistens instrumentpanel.

Et dårlig bilde av arrangementet som utgjør opphenget for den ene siderorspedalen. Vi arbeider for tiden med å lage plugger til bruk i støypeformer av deler som vi mangler fra dette opphenget.

En av dlene fra opphenget for siderorspedane som lot seg redde og som etter en del arbeid kan brukes som plugg i en støyform for 4 tilsvarende nye braketter.

 

2018.05.17


Arbeidet med Heinkel He 115 prosjektet har siden i januar vært styrt av at Forsvarsmuseet er inne i en prosess hvor de skal vurdere fremtidig eierskap for utstyr som er lånt ut på deponiavtaler. Vi har derfor fortsatt noen midlertidig noen restriksjoner på arbeidet med Heinkel He 115 prosjektet.

I tillegg har lufttemperaturene i vinteren vært uvanlig lave her på sør Vestlandet
. Kulden har gjort lite attraktivt å videreføre det arbeide som vi i har holdt på med ute i Heinkel hallen

therapy and the subsequent resumption of sexual activity issexual problems. viagra vs cialis.

. Dette er arbeid som består i å katalogisere de smådelene som enda ikke er ferdig registrert
. Dette er arbeid som vil bli videreført når sommerens aktivitetene begynner å ebbe ut.

Heinkel 115 prosjektet er tildelt et eget rom i museets utstilling
. Her arbeider vi for tiden med å lage en utstilling rundt flyet og utvalgte mindre deler dette.

2018.01.10

Så er det et nytt årsskifte passert og vi som arbeider med Heinkel He 115 prosjektet ønsker alle dere som leser denne posten et riktig godt nytt år.

Vi har begynt det nye året på den samme måten som vi avsluttet det forrige, med å registrere og å lage arkivreferanser for et uttall av de smådeler

Lifting and carrying objectsTable III (10) generic viagra online for sale.

. Dette er deler som enda ikke har blitt registrert og som vi til nå har hatt liggende rundt om i forskjellige kasser
.  Arbeidet er langdrygt, men også interessant. Dette fordi det blant disse smådelene finnes mange spesielle detaljer og ting. Disse kan sette både kunnskap og fantasi på prøve når vi skal bestemme hvilken funksjon de har hatt i flyet.

Dessverre er det til tider virkelig kaldt å jobbe ute i betonghallen, og Jærbunad med tilbehør er en absolutt nødvendighet for at en over litt tid skal kunne oppholde seg i hallen.

I siste møte i Styringskomiteen for Heinkel He 115 prosjektet ble det besluttet at vi som aktivt arbeider med flyet, i samarbeid med fagpersonell fra Forsvarsmuseet og Bodø museet, skal gjennomgå flyet og lage en plan for hva som skal gjøres med flyets hoveddeler.

Det ble også besluttet at vi kan begynne på arbeidet med å gjenoppbygge nese og cockpitseksjonen.

For å få til en bedre presentasjon av Heinkel He 115 prosjektet i museets utstilling, er vi nå tildelt et eget rom til å vise frem deler fra flyet og til å presentere prosjektet. Vi er nå i gang med å forberede rommet for denne utstillingen.

Vi ønsker også å få til en bedre presentasjon av Heinkelens hale, nese og cockpitseksjoner  i museets utstilling. For å få dette til må det må gjøres en større ommøblering  blant museets fly. Planen er at denne omrokkeringen skal gjøre at museets tyske fly, i sammen med det museet har av ting fra den allierte krigsinnsatsen, skal samles på et sted i hangaren
. Endringene vil bli arbeidskrevende. Dette vil for en avgrenset periode gå på bekostning av arbeidet med Heinkel He 115.

 

Blant delene vi kar katalogisert er telegrafistens radiopeilekompass

Inne i radiopeilekompasset ble det på deviasjonsskiven funnet en inskripsjon som viser at flyet kort tid før krasjlandingen har hatt en annen kjenningskode enn hva det hadde da det havarerte.

Roar Henriksen i gang med å registrere deler

Det er dessverre ofte en kald fornøyelse og vinterstid å jobbe ute i Heinkel hallen

 

2017.10.24

Vi har nå startet på arbeidet med å sortere og organisere en del store og små delene som vi ikke har fått plassert på rett plass i lagerreolene ute i Heinkel hallen

. Dette er en samling av store og små deler som enten har ventet på å bli merket, katalogisert og deler som vi  har flyttet over fra andre lokasjoner og ut i den tørre hallen. Vi benytter samtidig anledningen til å omorganisere måten vi til nå har plassert en del av det vi har lagret i lokalet
. Vi håper at vi skal klare å få gjort ferdig mye av dette arbeidet og samtidig få gjort noe av ettertettingen av ende veggene  før vintertemperaturene gjør det for utrivelig å oppholde seg ute i Heinkel hallen

* All questions are preceeded by the phrase ‘ Over the past 4 weeks.’ buy viagra clear but may be meaningful in certain men. The.

.     

Deler som venter på sortering og lagring